Poliţia Locală Slobozia organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice specifice de execuţie vacante:

1)  3 posturi – politist local, clasa I, grad debutant

Pentru ocuparea funcţiilor publice menţionate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a) Condiţii generale:

– respectarea art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

b) Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

– vechime: 0 ani

– cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;

probă sportivă eliminatorie;

2) 1 post – poliţist local, clasa I, grad asistent

Pentru ocuparea funcţiei publice menţionate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a) Condiţii generale:

– respectarea art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

b) Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

– vechime: 1an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

– cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;

– probă sportivă eliminatorie;

3) 1 post – politist local, clasa I, grad principal

Pentru ocuparea funcţiei publice menţionate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a)Condiţii generale:

– respectarea art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

b)Condiţii specifice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă ;

– vechime: 5ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

– cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;

– probă sportivă eliminatorie.

4) 1 post – poliţist local, clasa III, grad asistent

Pentru ocuparea funcţiei publice menţionate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a) Condiţii generale:

– respectarea art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

b) Condiţii specifice:

– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

  • vechime minimă : 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

  • cunoştinţe operare calculator – nivel mediu;

  • probă sportivă eliminatorie;

5) 1 post – poliţist local, clasa III, grad principal

Pentru ocuparea funcţiei publice menţionate, trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

a) Condiţii generale:

– respectarea art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

b) Condiţii specifice:

– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

  • vechime minimă : 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

  • cunoştinţe operare calculator – nivel avansat;

  • probă sportivă eliminatorie;

probă sportivă eliminatorie – baremuri minime

PROBA CANDIDATI BAREM
Viteză 50 m. (sec)

Viteză 50 m. (sec)

Bărbaţi

Femei

8,00

8,90

Rezistenţă 1000 m. (min)

Rezistenţă 800 m. (min)

Bărbaţi

Femei

4,55

4,55

Tracţiuni la bară (nr.) Bărbaţi 10
Flotări (nr.) Bărbaţi 30
Ex. abdomen (nr.) Femei 30

Conţinutul dosarului :

a) copia actului de identitate;

b) formularul de înscriere pus la dispoziţie de instituţie;

c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte ce atestă efectuarea unor specializări;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă ce să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

e) cazierul judiciar;

f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate şi aviz psihologic pentru port-armă eliberat de către psihologul cu care Poliţia Locală Slobozia are relaţii de colaborare, cabinet dr. Dumitrache Victorita, Policlinica Episcopiei, bl. E14, sc. B;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activitaţi de poliţie politică.

Copiile actelor din dosarul pentru înscriere vor fi legalizate sau însoţite de documentele originale, pentru certificarea conformităţii acestora.

Proba sportivă va avea loc pe terenurile Stadionului 1 Mai Slobozia, în data de 22.04.2014 – ora 9.00.

Proba scrisă va avea loc la sediul Poliţiei Locale Slobozia, str. Răzoare, nr. 3, loc. Slobozia, în data de 23.04.2014 – ora 10,00;

Interviul va avea loc la sediul operativ al Poliţiei Locale Slobozia, str. Răzoare, nr. 3, loc. Slobozia, în data de 25.04.2014 – 14.00;

Dosarele se depun până la data de 10.04.2014 (inclusiv) la Compartimentul resurse umane al Poliţiei Locale Slobozia, str. Răzoare,nr. 3.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0243 /233771, interior 23.

Director executiv, Compartiment Financiar, Salarizare, Resurse Umane,

Ing. Abaza Laurenţiu Consilier, Stan Ioana

Anexa la anunţul nr. 2013/20.03.2014

BIBLIOGRAFIE

pentru testarea organizată în vederea ocupării funcţiilor publice specifice vacante de poliţist local din cadrul Poliţiei Locale Slobozia

perioada de desfăşurare a concursului 22.04.2014 – 25.04.2014

-Legea nr. 155/12 iunie 2010 Legea poliţiei locale;

Publicată în: Monitorul Oficial nr. 488 din 15 iulie 2010

-Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale ;

Publicată în: Monitorul Oficial nr. 882 din 29 decembrie 2010

-Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor,Cap.III – Uzul de armă;

Publicată în: Monitorul Oficial nr. 74 din 11 aprilie 1996

Legea nr. 61/1991 din 27/09/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;

Publicată în Monitoril Oficial nr. 96 din 07 februarie 2014;

-Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 din 12/iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizată până la 04.11.2013;

Legea nr. 188/1999 din 08/12/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată;

-Legea nr. 215/2001- Legea administratiei publice locale, republicată;

Publicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20.02.2007;

– Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

Publicata in Monitorul Oficial nr.525 din 02.08.2007;

– Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,actualizată;

Publicata în Monitorul Oficial nr. 525 din 22.07. 2003

 

Director executiv,
Ing. Abaza Laurenţiu