Poliția Locală Slobozia organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice specifice de execuție vacante:

– 1 post polițist local, cls.I, grad debutant – Compartiment Circulație Rutieră

– 2 posturi polițist local, cls.I, grad debutant – Compartiment Ordine Publică și Control

– 1 post polițist local, cls.III, grad superior – Compartiment Ordine Publică și Control

Conținutul dosarului :

a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere pus la dispoziție de instituție;
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte ce atestă efectuarea unor specializări;
d) copia cametului de muncă sau, după caz, o adeverință ce să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și aviz psihologic pentru port-arme eliberat de către psihologul cu care Poliția Locală Slobozia are relații de colaborare, cabinet dr. Dumitrache Victorița, Policlinica Episcopiei, bl. E14. sc. B;
g) declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășuat activități de poliție politică.

Copiile actelor din dosarul pentru înscriere vor fi legalizate sau însoțite de documentele originale, pentru certificarea conformității acestora.

Proba sportivă va avea loc pe terenurile Stadionului 1 Mai Slobozia, în data de 25.08.2015 – ora 9.00.

Proba scrisă va avea loc la sediul Poliției Locale Slobozia, str. Răzoare, nr. 3, loc. Slobozia, în data de 26.08.2015 – ora 10.00;

Interviul va avea loc la sediul operativ al Poliliei Locale Slobozia, str. Răzoare, nr. 3, loc. Slobozia, în data de 28.08.2015 – 14.00;

Dosarele se depun până la data de 12.08.2015 (inclusiv) la Compartimentul Resurse Umane al Poliției Locale Slobozia, str. Răzoare, nr. 3.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0243 /233771, interior 25.

Descarcă/vezi anunțul integral